GDPR

ADAT PIONEER, z.s.
Check4love™ PsychometryOnline™ a Psychometry4sport™
se sídlem Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín I, Česká republika-EU
identifikační číslo: 22756311
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem
oddíl L, vložka 7963
GDPR
pro objednavatele a testované osoby při poskytování, prodeji služeb a zboží umístěných na internetových adresách www.check4love.cz a www.psychotesty-online.net zejména pro neanonymní uživatele a dále pro poskytování kontaktních dat při anonymní registraci.
1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Ochrana osobních údajů poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením EU 2016/679 (GDPR) je zajištěna pro kupujícího i testovaného, kteří jsou testovanou fyzickou osobou a nejedná se o anonymní registraci, podnikatelem, který odeslal prodávajícímu své údaje prostřednictvím kontaktního formuláře z webového rozhraní, kupujícího-nepodnikatele. V případě kontaktu prodávajícího poštou nebo hlasovým přenosem bude podnikatel nebo fyzická osoba-nepodnikatel dodatečně elektronicky vyzván k odsouhlasení Obchodních podmínek nebo Souhlasu se zpracováním osobních údajů GDPR, případně obojího.
1.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení nebo název právnické nebo fyzické osoby, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození. V případě testovaného s neanonymní registrací v rozsahu všech údajů uvedených v dotazníku partnerské, pracovní a sportovní psychodiagnostiky, testů a jejich výstupů (dále společně vše jen jako „osobní údaje").
1.3. Objednavatel testování souhlasí se zasláním výsledných zpráv z pracovní a sportovní psychodiagnostiky na jeho elektronickou adresu a dále se zavazuje nakládat s těmi údaji jako „citlivými“ ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením EU 2016/679 (GDPR). Za tímto účelem je povinen před čerpáním služeb neanonymní pracovní psychodiagnostiky si zajistit písemný souhlas všech testovaných osob s nakládáním s jejich osobními údaji a výstupy z pracovní psychodiagnostiky. Objednavatel je vázán povinností přijmout nebo používat taková opatření, která znemožní přístupu cizích osob k těmto všem údajům mimo režimově nastavený adresář oprávněných pracovníků a dále zajistit nemožnost tyto osobní údaje a výstupy šířit třetím osobám. V poučení testovaných osob musí uvést, že kromě jiných údajů testovaní souhlasí se zpracováním osobních údajů i v rozsahu výstupů z pracovní psychodiagnostiky.
1.4. Kupující i testovaný souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy a pro účely vedení obchodních vztahů. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
1.5. Kupující i testovaný bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce anebo registraci provedené z webového rozhraní uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat
2
prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Nepravdivé nebo chybné uvedení údajů nemá vliv na odpovědnost za vzniklou škodu. Netýká se anonymní registrace.
1.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele nebo pověřence.
1.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.8. Na základě nařízení EU 2016/679 (GDPR) je veškerá komunikace s webovým rozhraním prodávajícího, kontaktními formuláři, testováním prováděny šifrovým zabezpečením SSL a uchovávány na serverech se zabezpečením úrovně režimových pracovišť správce serveru. Byli jsme registrováni u Úřadu na ochranu osobních údajů v Praze jako správce „citlivých“ údajů č. 00071502 / 001 ze dne 10.03.2017 a tomu nadále odpovídá i vysoká úroveň zabezpečení dat a serverů.
1.9. Kupující nebo testovaný potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.10. V případě, že by se kupující nebo testovaný domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.7) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
1.10.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
1.10.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
1.11. Požádá-li kupující nebo testovaný o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace v rozsahu stanovené hodinové sazby na zpracování a nákladů na odeslání.
1.12. Návštěvník stránek, který vložil osobní údaj nebo kontaktní data do webového rozhraní za účelem získání kontaktu, konzultace, vyplnění kontaktního formuláře, objednávky, má rovněž právo požádat provozovatele na adrese adatpioneer(zavináč)gmail.com o odstranění tohoto údaje, pokud již nedošlo ke vzniku závazkového vztahu ze smlouvy nebo dokončené registraci již do testovacího prostředí partnerské, pracovní a sportovní psychodiagnostiky.
2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
2.1. Kupující a testovaný souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a jeho telefon a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení. Kupujícímu i testovanému může být doručováno reklamní sdělení na adresu elektronické pošty a telefon uvedené v jeho uživatelském účtu či uvedené kupujícím v objednávce a testovaným v registračním formuláři.
3. SPECIÁLNÍ USTANOVENÍ PRO WEBY: www.check4love.cz ; www.psychometry-online.com ;  https://psychotesty-online.net
3.1. ADAT PIONEER, z.s., Check4love™, PsychometryOnline™ a Psychometry4sport™ se zavazuje, že nikdy nepředá vyplněné údaje z testů pracovní diagnostiky a dotazníků třetím osobám, vyjma pověřence zpracování údajů, bez písemného souhlasu neanonymního registrovaného uživatele.
3.2. ADAT PIONEER, - z.s., Check4love™, PsychometryOnline™ a Psychometry4sport™ se zavazuje, že předá vyplněné údaje z testů a výstupy pracovní diagnostiky a dotazníků třetí osobě – objednavateli služby, který není totožný s testovaným pracovníkem nebo sportovcem a jedná se o neanonymního registrovaného uživatele – testovaného pracovníka a sportovce, který se účastní pracovní nebo sportovní psychodiagnostiky za účelem jeho posouzení objednavatelem a ten mu zaslal přístupový odkaz k testovacímu programu před zahájením testování. Objednavatel služby je povinen disponovat vlastním písemným souhlasem se zpracováním osobních údajů testovaného pracovníka nebo sportovce.
4. KONTAKTNÍ ÚDAJE
Kontaktní údaje provozovatele služeb a zboží na check4love.com, psychometry-online.com a psychotesty-online.net - prodávajícího:
ADAT PIONEER,z.s., Check4love™, PsychometryOnline™ a Psychometry4sport™ se sídlem Hrnčířská 1305/2, 405 01 Děčín, Česká republika-Evropská unie, identifikační číslo: 22756311, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 7963, emailová adresa: adatpioneer(zavináč)gmail.com.
GDPR aktualizoval předseda ADAT PIONEER, z.s., Check4love™, PsychometryOnline™ a Psychometry4sport™ - V.Š. , schváleno statutárním orgánem v Děčíně dne 13.08. 2022